Privacyverklaring

IJssalon Lavinia respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van onszelf.

IJssalon Lavinia volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Privacyverklaring
IJssalon Lavinia verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
• alle persoonsgegevens voor zover die door opdrachtgever zijn ontvangen per email, telefonisch of in correspondentie.

Aard en doel van de verwerking
De aard van de verwerking is het verzorgen van belastingaangiftes en voldoen aan overige wettelijke verplichtingen voor opdrachtgever alsmede het bieden van (financieel) inzicht aan opdrachtgever. De persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:
• in communicatie met u, per telefoon, email of ten behoeve van facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
IJssalon Lavinia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies.

Delen van persoonsgegevens met derden
IJssalon Lavinia verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.  Voor particulieren geldt een bewaarplicht van 5 jaar.

Inzage en correctie
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar IJssalon Lavinia (via info@ijssalonlavinia.nl).

Beveiliging
IJssalon Lavinia hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. 

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met IJssalon Lavinia.

© 2019 IJssalon Lavinia - Privacy

Delen